۱۳۸۸ مرداد ۹, جمعه

میزبان

فاش و به فریاد بگو

هر گذرنده به دلت را

که از رهگذرانم

یکی را نگاه

بوی ِ دیگر است.

 

بگو که مرا بر بارگاه ِ عشق می دارد

                                       و رنج نیز

                                       و این آن دیگر بوست.

بگو که من دانسته گناه ِ نابخشودنیم

و او مرا مرتکب

              باز و

                   باز

بگو که  مرا می سُراید

                        هر باره

              و باز منم

تنها سروده های ِ او

              من یگانه عشق ِ دوباره ام

بگو که پنهان پهنۀ بیکران ِ اندوه و

آن خُردپای کودک ِ باحیای ِ دلم را

اوست که دزدیده دید و

                حرمت داردش و شرم.

بگو که پس از من

خرابه ایست جایگاه ِ من

- داغ -

              نه جای,

                        گزینه ای را.

بر پای,

مُلتمِس به نگاهم

نشسته که:

              اندک دیگرگونه عشق مرا

                                  میزبان باش

                                           تا همیشه.

     دوازدهم فروردین هشتاد و شش


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر