۱۳۸۸ مرداد ۹, جمعه

مردانه نگاهی به زن

چه حقیرانه نگاهی به تو کردم

آن زمانی که تو را

فارغ از هر اندیشه و مسلک

دیدمت صورتکی

آن نیز

تنها, به آئینۀ تو

                   زیبا!

و تو چه کوچک اندیشیدی

از من این دیدن را.

 

نه تو آراسته به یک روح

نه منم پیراسته از نادیدن.

                         بیمارستان قلب تهران

                       دوازدهم تیر هشتاد و شش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر