۱۳۸۸ مرداد ۹, جمعه

مرگ یک اندیشه بان

ای خوش آوا عروسک!

                   مُردی؟!

                        نهراس از هیچ!

                        که تو را مرگ همانست که بوده است, بودن.

تو و رقصت

تو و آوازت

همگی

     نقشی از این بازی

تو و مرگت

تو آواز ِ سکوتت

نقش ِ دیگر

به دگر پردۀ این بازی.

نه به لحنت

دلی از دردی خُفت

نه به مرگت

دل و چشمی آشُفت

پرده در پرده

این بازی

دل و جانها از تو سُفت

ای عروسک!

پرده داراین همه بازیها گفت

          نهراس از هیچ!

                                               

                            بیمارستان قلب تهران

                         دوازدهم تیر هشتاد و شش

                                   مرگ مهستی

                            روز مرگ آقای فرهمند                                                                  

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر