۱۳۸۸ مرداد ۹, جمعه

آزاریان

ای شماها که شادی تان را از آزار من دارید

ای شماها که لذیذ خوراک آزارندۀ جانتان را

بر آتش خشم و اندوه من می پزید

ای شماها که زشت آوای گوشخراش ِِ سایش ِ تن ِ من بر جانم

و جانم را بر تن

آهنگین موسیقی پایکوبی چـِندِش بار ِ خود ساختید

من

پایان گرفتم و

          خاموشی

اینک

به چه دل خوش دارید زین پس؟

هرآنچه دستگیرتان

                   نوش!

بی من ِتان

          شادمانه!

                       نوزدهم دی هشتاد و شش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر